2017-05-10

Struktura organizacyjna

W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

1)    Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych;  

2)    Dział Nadzoru Sanitarnego, w tym:

a)    Oddział Epidemiologii,

b)    Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych,

c)    Oddział Higieny Komunalnej,

d)    Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

e)    Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami,

f)     Oddział Higieny Radiacyjnej,

g)    Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

h)    Oddział Statystyki i Analiz;

3)    Dział Laboratoryjny, w tym:

a)    Oddział Badań Mikrobiologicznych, w tym:

-  Pracownia Mikrobiologii Wody i Żywności,

-  Pracownia Diagnostyki Medycznej,

b)    Oddział Badań Fizykochemicznych, w tym:

-  Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności,

-  Pracownia Badań Środowiskowych;

4)    Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)    Główny Księgowy;

6)    Oddział Ekonomiczny;

7)    Odział Administracyjny, w tym:

a)    Sekcja Zamówień Publicznych,

b)    Sekcja Techniczno-Gospodarcza,

c)    Sekcja Informatyki;

d)    Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego;

8)    Oddział Organizacyjny, w tym:

a)    Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami,

b)    Sekretariat LPWIS,

c)    Kancelaria  i Punkt podawczy;

9)    Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych;

10)  Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

11)  Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

12)  Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i SprawObronnych;

13)  Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;

14)  Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

15)  Stanowisko Asystenta Wojewódzkiego Inspektora;

16)  Stanowisko ds. Obiektów MSWiA.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się