2017-05-03

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie prowadzi się następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

I. REJESTRY, WYKAZY I EWIDENCJE

 

 1. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego w Lublinie
 2. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
 3. Wykaz osób zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 4. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną
 5. Rejestr chorych  na gruźlicę
 6. Wykaz osób narażonych na zakażenie wścieklizną (pokąsanych, zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw wściekliźnie)
 7. Rejestr osób uchylających się od szczepień
 8. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych
 9. Rejestr zakażonych HIV w tym zgony
 10. Rejestr chorych na AIDS w tym AIDS
 11. Monitoring jakości wody („dane monitoringowe”)
 12. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody
 13. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
 14. Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych  do dystrybucji wody
 15. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
 16. Rejestr laboratoriów zewnętrznych – laboratoria zatwierdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w systemie jakości badań
 17. Rejestr chorób zawodowych
 18. Rejestr skutków chorób zawodowych
 19. Rejestr placówek oświatowych
 20. Rejestr wypoczynku dzieci i młodzieży
 21. Rejestr placówek realizujących program edukacyjny „Trzymaj Formę”
 22. Rejestr szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”
 23. Wykaz  szkół podstawowych realizujących program edukacyjny „Bieg po zdrowie”
 24. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „Wybierz Życie. Pierwszy Krok”
 25. Rejestr prac narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 26. Rejestr prac narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 27. Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
 28. Rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości
 29. Rejestr upoważnień wydanych przez LPWIS w Lublinie
 30. Rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych
 31. Rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 32. Rejestr zleceń na badania w Oddziale Badań Epidemiologicznych
 33. Rejestr wyników z badań w Oddziale Badań Epidemiologicznych
 34. Księga pracowni diagnostycznej w Oddziale Badań Epidemiologicznych
 35. Rejestr umów na badania
 36. Rejestr zleceń na badania
 37. Rejestr zapytań ofertowych
 38. Rejestr podwykonawców
 39. Wykaz laboratoriów pracujących w Zintegrowanym Systemie Badań Laboratoryjnych
 40. Wykaz  kwalifikowanych dostawców
 41. Rejestr skarg i reklamacji
 42. Plan zamówień publicznych

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym rejestry i ewidencje wyszczególnione powyżej, są udostępniane na wniosek.

 

II. ARCHIWA

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi Archiwum Zakładowe z siedzibą w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) do korzystania z zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

 

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym odbywa się na podstawie § 28-34 załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się