2017-05-03

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie prowadzi się następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

I. REJESTRY, WYKAZY I EWIDENCJE

 

 1. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
 2. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
 3. Wykaz osób zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 4. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną
 5. Rejestr chorych  na gruźlicę
 6. Wykaz osób narażonych na zakażenie wścieklizną (pokąsanych, zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw wściekliźnie)
 7. Rejestr osób uchylających się od szczepień
 8. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych
 9. Rejestr zakażonych HIV w tym zgony
 10. Rejestr chorych na AIDS w tym AIDS
 11. Monitoring jakości wody („dane monitoringowe”)
 12. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody
 13. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
 14. Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych  do dystrybucji wody
 15. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
 16. Rejestr laboratoriów zewnętrznych – laboratoria zatwierdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w systemie jakości badań
 17. Rejestr chorób zawodowych
 18. Rejestr skutków chorób zawodowych
 19. Rejestr placówek oświatowych
 20. Rejestr wypoczynku dzieci i młodzieży
 21. Rejestr placówek realizujących program edukacyjny „Trzymaj Formę”
 22. Rejestr szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”
 23. Wykaz  szkół podstawowych realizujących program edukacyjny „Bieg po zdrowie”
 24. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „Wybierz Życie. Pierwszy Krok”
 25. Rejestr prac narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III
 26. Rejestr prac narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 27. Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
 28. Rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości
 29. Rejestr upoważnień wydanych przez LPWIS
 30. Rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych
 31. Rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 32. Rejestr zleceń na badania
 33. Rejestr wyników z badań
 34. Księga pracowni diagnostycznej
 35. Rejestr umów na badania
 36. Rejestr zleceń na badania
 37. Rejestr zapytań ofertowych
 38. Rejestr podwykonawców
 39. Wykaz laboratoriów pracujących w Zintegrowanym Systemie Badań Laboratoryjnych
 40. Wykaz  kwalifikowanych dostawców
 41. Rejestr skarg i reklamacji
 42. Plan zamówień publicznych

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym rejestry i ewidencje wyszczególnione powyżej, są udostępniane na wniosek.

 

II. ARCHIWA

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi Archiwum Zakładowe z siedzibą w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) do korzystania z zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym odbywa się na podstawie § 28-34 załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..