2017-05-10

Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze spożywczym

Przedsiębiorca zamierzający rozpocząć działalność w sektorze spożywczym, zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - zobowiązany jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, do którego należy złożyć wniosek na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności. Zatwierdzenie takie dokonywane jest na podstawie kontroli zakładu przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie wymagań higienicznych. Wzór wniosku o rejestrację i zatwierdzenie (wniosek3) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Zatwierdzanie nie jest wymagane w odniesieniu do niżej wymienionych grup obiektów:

(podmioty te podlegają jedynie obowiązkowi rejestracji i składają wniosek na formularzu (wniosek2) na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności)

 1. Działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
 2. Urządzeń dystrybucji do sprzedaży żywności
 3. Obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 4. Gospodarstw agroturystycznych
 5. Podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 10 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 6. Aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego
 7. Sklepów zielarskich
 8. Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie
 9. Producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym
 10. Zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet
 11. Zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
 12. Podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną
 13. Podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

 


 
Wnioski do pobrania:
 
 

Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów.

(wniosek1)

 

Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów.

(wniosek2)

 

Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów.

(wniosek3)

 

Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów

(wniosek4)

 

 

Poniżej znajdują się załączniki (wnioski) w formacie pdf oraz word (pliki .doc) przedstawiające wzory pism.

Załączniki

  wniosek1.pdf 378,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek1.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek2.pdf 371,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek2.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek3.pdf 372,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek3.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek4.pdf 369,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek4.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się