2017-05-03

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów, bądź usług elektronicznych, a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego np. bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiemy wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,  informacji będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Jednocześnie, zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą stosujemy ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in. z:

 

 1. przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. przepisów innych ustaw;
 3. praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

 

Ponadto prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6 ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie;
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku – poniższy załącznik).

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

 

 1. w formie pisemnej w Biurze Podawczym WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, w tym z wykorzystaniem faksu (81 743 46 86);
 2. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 3. e-mailem na adres: wsse.lublin@pis.gov.pl

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

 

Po rozpatrzeniu wniosku Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie:

 

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia (w drodze decyzji administracyjnej) wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

 

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

 

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie;
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
 5. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego wytworzona w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

 

Jednak zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Ustalając wysokość opłaty, będą uwzględniane koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania w określony sposób
i w określonej formie.

 

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się również przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) z tym, że:

 

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

Poniżej znajduje się wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w formacie pdf oraz word (plik .doc).

Załączniki

  wniosek.pdf 218,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek.doc 53 KB (doc) szczegóły pobierz